Ma 2020. március 31., kedd, Árpád napja van. Holnap Hugó napja lesz.

 

 


 

Pályázati felhívás - Önkormányzati ingatlan értékesítése

Kutas Község Önkormányzata az Önkormányzati vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított 6/2004. (IV.23.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Kutas Község Önkormányzata, 7541 Kutas Petőfi u. 70.

Tel.szám: 82/385-431

Fax szám: 82/385-431

 2. A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlan értékesítése.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Kutas belterület 285 helyrajzi számú, Kutas, Kossuth u. 2. szám alatti 825 m2 nagyságú „Lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan. Az ingatlan per, teher és igénymentes, komfortos , felújítandó.

Az ingatlan induló ára: 1.200.000.-Ft

5. Pályázati biztosíték:

Az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló eljárásban az Önkormányzat pályázati biztosítékot nem kötött ki.

6. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

- a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,

- gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

 7. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal 7541 Kutas, Petőfi u. 70.. szám alatt (jegyzői iroda)

 8. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen , vagy meghatalmazott útján, vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani 2 példányban. Az ajánlat egy példányát eredeti megjelöléssel , minden oldalon aláírással kell ellátni.

A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Kutas belterület 285 hrsz-ú ingatlan megvételére”

 9. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű vételi ajánlatot teszi.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 60. napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- pályázó nevét, címét

- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

- a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról

(egyösszegű megajánlást kér a kiíró),

- a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.

 11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2016. augusztus 19. (péntek) 12:00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük) 

12. A nyilvános bontás ideje, helye:

 2016. augusztus 23.(kedd) Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal, 7541 Kutas, Petőfi u. 70. EMELETI  tárgyaló.

 13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Ütő Szabolcs polgármesternél, illetve Pintér Csilla Judit jegyzőnél, a 82/385-431 telefonszámon.

 15. Pályázatok elbírálása:

Az  Önkormányzati vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított 6/2004. (IV.23.) számú rendelet 33.-34.§-ai alapján Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.

 16. Egyéb információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás a Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.kutas.hu), valamint a helyi kábeltelevízióban kerül meghirdetésre.

 

Kutas Község Önkormányzata

 

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

projekttabla1

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.