Álláspályázat

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal Taranyi Kirendeltségéhez

Pénzügyi-igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű közszolgálati jogviszony, 2016. november 1-től – 2020. április 30-ig

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal Taranyi Kirendeltsége

Somogy megye, 7514 Tarany, Szent István u. 20.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1 számú melléklet I/11. Település foglalkozáspolitikai feladatkör; I/20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör; I/24. Koordinációs feladatkör; I/27. Titkársági feladatkör;

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat településüzemeltetési feladatainak ellátásában való közreműködés. Önkormányzati beruházások bonyolításában való részvétel, az önkormányzat által benyújtandó pályázatok előkészítésében, bonyolításában való közreműködés, írásos előterjesztésekkel, beszámolókkal tájékoztatókkal segíti a képviselő-testület munkáját, döntéseit előkészíti. Ellátja a kirendeltségen a települési foglalkoztatáspolitikai feladatokat, ennek keretében a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos teendőket. Kezeli a települési és a nemzetiségi önkormányzat, valamint az intézmények házipénztárát; Vezeti Tarany és Bakháza település képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyveit; Részt vesz a képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe utalt önkormányzati, államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésében és végrehajtásában; A jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a lakossági kérelmek, beadványok befogadását, iktatását intézi; Ellátja Tarany és Bakháza településeken a polgárok személyi és lakcímnyilvántartásával kapcsolatos feladatokat; Ellátja a kirendeltség titkársági feladatait.

 

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kirendeltségen

a képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe utalt önkormányzati, államigazgatási ügyek

döntésre való előkészítése és végrehajtása,

a települési és a nemzetiségi önkormányzat, valamint az intézmények házipénztárának kezelése, ki és befizetések intézése

a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása,

a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a lakossági kérelmek, beadványok befogadása,

a képviselő-testületek üléseiről készülő jegyzőkönyvek vezetése,

a titkársági feladatok ellátása

a beérkező dokumentumok iktatása, irattári feladatok,

az önkormányzati pályázatok előkészítésében, lebonyolításában, való közreműködés

polgárok személyi- és lakcímnyilvántartásával kapcsolatos feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

  • §Büntetlen előélet,
  • §Középiskola/gimnázium, 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján előírt végzettség, - 1 számú melléklet I/11.; I/20.; I/24.;I/27; – pontja szerint
  • §Felhasználói szintű MS Office ( irodai alkalmazások ) ismerete,

§         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         informatikai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         közigazgatási szervnél, vagy önkormányzatnál, önkormányzati intézménynél szerzett gyakorlat -  1-3 év szakmai tapasztalat,

§         KIRA, EPER programok ismerete,

§     B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti részletes önéletrajz

§         végzettséget igazoló okiratok másolata

  • §3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérésének igazolása
  • §pályázó nyilatkozata, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja
  • §pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
  • §pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Csilla Judit jegyző nyújt, a 82/385-431 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7541 Kutas, Petőfi u.70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2876/2016., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-igazgatási ügyintéző.

 

§         Személyesen: Pintér Csilla Judit jegyző részére a Kutasi Közös Önkormányzati Hivatalnál (7541 Kutas, Petőfi u.70. )

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján szükség szerint a pályázók személyes meghallgatását követően Tarany község önkormányzat polgármesterének egyetértésével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kutas.hu ; www.tarany.hu;

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.kutas.hu; www.tarany.hu

 

 

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.