Álláshirdetés - Szabás

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal 

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-, költségvetési-, vagyongazdálkodási ügyintézői

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal Szabási Kirendeltsége

Somogy megye, 7544 Szabás, Fő utca 152.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1 számú melléklet: 11. Település foglalkozáspolitikai feladatkör; 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztály szerint

Ellátandó feladatok:

Szabás Község Önkormányzata költségvetésének, gazdálkodásról szóló beszámolóinak, mérlegeinek elkészítése, gazdasági események kontírozása, főkönyvi könyvelés, kincstári adatszolgáltatás, analitikus nyilvántartások vezetése, gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése, önkormányzati szintű előirányzatok nyilvántartása, az ezzel összefüggő költségvetési rendeletek előkészítése. Önkormányzati beruházások bonyolításában való részvétel, az önkormányzat által benyújtandó pályázatok előkészítésében, való közreműködés. Ellátja a kirendeltségen a települési foglalkoztatáspolitikai feladatokat, ennek keretében a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos teendőket a települést illetően a vagyongazdálkodási feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok, vezeti a települési önkormányzat vagyonkataszterét, a települési vagyongazdálkodás körében a település vagyonához - épületek, más vagyonelemek - kapcsolódó kartonokat, elkészíti a felújítások, beruházások aktiválásához kapcsolódó dokumentumokat, ellátja a vagyonleltározáshoz kapcsolódóan rábízott feladatokat. A költségvetési rendeletek előkészítésével, módosításával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Az éves költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló előkészítése a zárszámadási rendelettel. Az önkormányzatok költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, a könyvvezetéssel, az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása. A Magyar Államkincstárral való kapcsolattartás. A költségvetés végrehajtásának, valamint az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. A normatív állami, normatív kötött felhasználású támogatások, központosított támogatások, állami és egyéb támogatások igénylésével, elszámolásával, intézményfinanszírozással kapcsolatos feladatok ellátása. A közfoglalkoztatási programok tervezésének koordinálása, a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

  • §Büntetlen előélet,
  • §Középiskola/gimnázium, 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján előírt végzettség, - 1 számú melléklet I/11.; I/19. – pontja II. besorolási osztály  szerint
  • §Felhasználói szintű MS Office ( irodai alkalmazások ) ismerete,

§         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         6 hónap próbaidő kikötése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • §Mérlegképes könyvelő végzettség államháztartási szakirányon,

§         közigazgatási szervnél, vagy önkormányzatnál, önkormányzati intézménynél szerzett gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         EPER; KGR; ÖNEGM; EBR42; KIRA; KATAWIN programok gyakorlati ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti részletes önéletrajz

§         végzettséget igazoló okiratok másolata

  • §3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérésének igazolása
  • §pályázó nyilatkozata, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja
  • §pályázó nyilatkozata, hogy a 6 hónap próbaidőt vállalja
  • §pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
  • §pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Csilla Judit jegyző nyújt, a (82)385-431-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7541 Kutas, Petőfi u.70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 112/2017, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-, költségvetési-, vagyongazdálkodási ügyintéző.

vagy

§         Személyesen: Pintér Csilla Judit jegyző részére a Kutasi Közös Önkormányzati Hivatalnál (7541 Kutas, Petőfi u.70. )

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján szükség szerint a pályázók személyes meghallgatását követően Szabás község önkormányzat polgármesterének egyetértésével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a beérkezett pályázatokat eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 27.

 

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.