Ma 2018. november 15., csütörtök, Albert és Lipót napja van. Holnap Ödön napja lesz.

Pályázat

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján
pályázatot hirdet

a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ

5 évre szóló igazgatói megbízásának elnyerésére

mely megbízás 2018. július 1. napjával kezdődik

és 2023. június 30. napján szűnik meg

Pályázati feltételek:

-        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás

cselekvőképesség

büntetlen előélet

foglalkoztatási tilalom hiánya

-          az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklete szerint az intézményvezető munkakörhöz tartozó bármely felsőfokú képesítés megléte

-          legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázathoz csatolandó okiratok:

nyilatkozat magyar állampolgárságról, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállásáról, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról, cselekvőképességről

90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről, foglalkoztatástól való eltiltás hiányáról

végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata

szakmai gyakorlat igazolása

szakmai életrajz

-          az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

-          a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. § -ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladata — az intézményvezetői megbízáshoz előírt képesítésnek megfelelő, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. 2. számú melléklete I. pontjában meghatározott és a pályázó képesítése szerinti munkaköre mellett — az intézmény

szakszerű, jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a szociális intézményben foglalkoztatottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vhr.) rendelkezései az irányadók.

A munkavégzés helye: Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Nagyatád, Széchenyi tér 3/B.

A pályázat benyújtásának módja: Postán vagy személyesen Nagyatád Város Polgármesterének címzetten (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a megbízás megnevezését: „RSZSZK igazgató"

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 27.

A pályázat elbírálásának rendje: a Kjt. 20/A .§ (6) bekezdése és a vhr. 1/A § (8)-(13) bekezdései alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

Az intézményvezetői beosztás betöltésének feltétele: vagyonnyilatkozat megtétele.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal állásportálja, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelye, Nagyatádi Televízió Képújsága, Nagyatád Város Honlapja.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal állásportálján a közzététel időpontja: 2018. március 14.

A pályázati kiírással és az intézmény megismerésével kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt a 82-504-502 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.