Ma 2020. február 25., kedd, Géza napja van. Holnap Edina napja lesz.

Családsegítő - álláspályázat

Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulás

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kutas Központú Család és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető

munkakör betöltésére.

 

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. március 23-tól - 2025. március 22-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7541 Kutas, Petőfi utca 79.;

Somogy megye, 7514 Tarany, Szent István utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat gazdasági, pénzügyi, munkaügyi tevékenységének irányítása. Az intézmény alapító okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és dokumentumaiban rögzített feladatoknak és céloknak megfelelő működés biztosítása munkaköri leírás szerint. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, és a személyes gondoskodást nyújtó szociálisintézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.07.) SzCsM rendeletben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott családgondozói tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, az 1/2000.(I.07.) SzCsM rendeletben és a 15/1998.(IV.30.) NM

rendelet 2. számú mellékletében meghatározottak szerint

§ családsegítő és gyermekjóléti központban/szolgálatnál szerzett - Legalább 1-3

év szakmai tapasztalat,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ magyar állampolgárság,

§ büntetlen előélet,

§ cselekvőképesség,

§ B kategóriás jogosítvány

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ szociális területen szerzett – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§ szociális területen szerzett - legalább 3-5 év vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű problémamegoldó képesség,

§ Kiváló szintű tárgyalóképesség, empátia, terhelhetőség, nagyfokú önállóság,

ágazati jogszabályok ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

§ szakmai önéletrajz,

§ vezetői program a települések helyzetelemzésén alapuló szakmai

elképzelésekkel,

§ 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§ a pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról,

§ a pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

teljesítésének vállalásáról,

§ a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat anyagát a pályázat elbírálásában

résztvevők megismerhetik,

§ a pályázó nyilatkozata arról, hogy cselekvőképes,

§ a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázat során a személyes

adatainak kezeléséhez,

§ a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálása során azt nyílt, vagy

zárt ülésen tárgyalják,

§ szakmai tapasztalat igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Csilla Judit jegyző nyújt, a (82) 385-431-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató

Társulás címére történő megküldésével (7541 Kutas, Petőfi u. 70.). Kérjük a

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

KUT/2207/2019., valamint a munkakör megnevezését: Kutas Központú

Család és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető.

vagy

§ Személyesen: Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulás, Ütő

Szabolcs - Társulási Tanács elnöke, Somogy megye, 7541 Kutas, Petőfi u.

70.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidején a beérkezés napját kell érteni, nem a postára adás napját. Az intézményvezető megbízásáról a társulási tanács dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 20.

 

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

projekttabla1

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.