Óvodavezetői pályázat

Kutas Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kutasi Micimackó Óvoda, Zsebibaba Mini Bölcsőde és Konyha

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 15-től - 2025. augusztus 14-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7541 Kutas, Petőfi utca 95.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján (különösen: az intézményben folyó pedagógiai-szakmai munka irányítása, tervezése, szervezése. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett. Az intézmény gazdálkodási rendjének betartása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosítása.).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 Főiskola, főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

 Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 A Kutasi Micimackó Óvoda, Zsebibaba Mini Bölcsőde és Konyha intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás (négy hónap próbaidővel), amennyiben a pályázó nem áll közalkalmazotti jogviszonyban az intézményben

 Legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

 Büntetlen előélet

 Magyar állampolgárságú, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat során előnyt élvez az a pályázó:

  • aki helyi lakos
  • aki 1-3 év óvoda-vezetői gyakorlattal rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 szakmai önéletrajz

 végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló oklevél másolata

 szakmai gyakorlat igazolása

 vezetési-fejlesztési program

 a Kutasi Micimackó Óvoda, Zsebibaba Mini Bölcsőde és Konyha intézményben közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személy esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 a pályázó nyilatkozata, hogy a döntéshozók a pályázatát nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ütő Szabolcs polgármester nyújt, a (82) 385-431-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Kutas község Önkormányzata címére történő megküldésével (7541 Kutas, Petőfi utca 70.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KUT/1049/2020, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatása után dönt Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 24.

 mfp

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

projekttabla1

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.