Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő/adatfeldolgozó neve:  Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal

Címe (hivatalos levelezési cím): 7541 Kutas,  Petői utca 70.   

E-mail cím: postmaster@kutasph.t-online.hu

Honlapjának elérhetősége: www.kutas.hu

Telefonszáma: +36 82 568032

Adószáma: 15830896-1-14

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 830898

Képviselője neve: Dr. Kovács Edina

Adatvédelmi felelős neve: Gécziné Szabó Éva

Adatvédelmi felelős elérhetősége: dpo.nagyatad@outlook.hu

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: honlap, faliújság

Magatartási kódex elérhetősége:

 

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte, az abban foglaltakat megértette és tudomásul vette.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Ha a megkereső szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Az adatkezelés célja: Választási eljárással kapcsolatos jogorvoslati kérelmek

Adatkezelés leírása: Az adatkezelés célja a választási eljárásról szóló törvény szerinti jogorvoslatok intézése, a HVI törvényben foglalt, a jogorvoslatokkal kapcsolatos feladatainak jogszerű ellátása. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 75. §, XII. Fejezet, 2/2024. (III. 11.) IM rendelet az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról 7-9. §, 8. és 10. melléklet, 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről 1. §, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

Szerepkör: Adatfeldolgozó

Adatkezelővel kapcsolatos információk: null

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő a jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Jogorvoslatot előterjesztő

Adatok forrása: Jogorvoslatot előterjesztő

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Előterjesztő neve; Előterjesztő lakcíme; Előterjesztő személyi azonosítója; Jogorvoslat törvényben meghatározott további adatai, iratai

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Nemzeti Választási Iroda ()

Címzettek: Jogorvoslat elbírálására jogosult választási bizottság, bíróság

Az adatkezelés célja: Központi névjegyzék vezetése, központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek kezelése

Adatkezelés leírása: A központi névjegyzék a Nemzeti Választási Iroda és a Helyi Választási Iroda (HVI) által vezetett elektronikus nyilvántartás. A választójogát az a választópolgár gyakorolhatja, aki a központi névjegyzékben szerepel. Az adatkezelés célja a központi névjegyzékbe vétel, névjegyzékbe vétel meghosszabbítása, illetve a névjegyzékben szereplő adatok módosítására irányuló kérelmek intézése, nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel, szavazási segítség iránti igények, továbbá a törlési kérelmek intézése a választási eljárásról szóló törvény szerint. Az adatkezelés időtartama a választási eljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint kerül megállapításra a benyújtott kérelemnek megfelelően.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 13/D. §, 82 – 97. §, 2/2024. (III. 11.) IM rendelet az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról 7-9. §, 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről 1. §

Szerepkör: Adatfeldolgozó

Adatkezelővel kapcsolatos információk: null

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Választópolgár

Adatok forrása: Választópolgár (kérelmező), a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott közhiteles nyilvántartások

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Választópolgár neve, születési neve; Választópolgár személyi azonosítója; Választópolgár magyarországi lakóhelyének és tartózkodási helyének címe; Választópolgár anyja neve; Választópolgár születési helye és ideje; Egyéb személyes adat a 2013. évi XXXVI. törvény 2. melléklete szerint

Különleges személyes adatok: Nemzetiségre, fogyatékosságra vonatkozó különleges adatok (9. cikk (2) g pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Nemzeti Választási Iroda ()

Az adatkezelés célja: Helyi Választási Bizottsággal (HVB) és Szavazatszámláló Bizottsággal (SZSZB) kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítése

Adatkezelés leírása: Az adatkezelés célja a HVI választási eljárásól szóló törvény és a vonatkozó miniszteri rendelet szerinti, a HVB-vel és az SZSZB-vel kapcsolatos feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, így különösen fogadja a HVB és SZSZB tagjainak bejelentését, ellenőrzi a választójogát, összeférhetetlenség hiányát, szükség esetén előkészíti a HVB és az SZSZB tagjainak megválasztását, gondoskodik az eskü- és fogadalomtételekről. 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról (H304)

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 14 – 75. §, 82 – 97. §, 2/2024. (III. 11.) IM rendelet az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról 7-9. §, 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről 1. §

Szerepkör: Adatfeldolgozó

Adatkezelővel kapcsolatos információk: null

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: HVB, SSZB tag

Adatok forrása: HVB, SZSZB, tag, a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott közhiteles nyilvántartások

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Nem selejtezhető

A kezelt adatok köre, időtartama: Tag neve, születési neve; Tag személyi azonosítója; Tag lakcíme, elérhetősége; Összeférhetetlenséggel kapcsolatos adatok; A választási eljárásáról szóló törvény és miniszteri rendelet által meghatározott további adatok

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Nemzeti Választási Iroda ()

Az adatkezelés célja: Választási jegyzőkönyvekkel, iratokkal, nyomtatványokkal kapcsolatos feladatok ellátása

Adatkezelés leírása: Az adatkezelés célja a választási jegyzőkönyvekkel, iratokkal, nyomtatványokkal kapcsolatos, a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott feladatainak jogszerű ellátása, így különösen a jegyzőkönyvek vezetése, aláírása. A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában a szavazást követő három napon belül megtekinthető.  Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli. A jegyzőkönyvek első példányát kilencven nap elteltével a Magyar Nemzeti Levéltárnak a HVI átadja.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 202 – 205. §, 2/2024. (III. 11.) IM rendelet az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról 7-9. §, 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről 1. §

Szerepkör: Adatfeldolgozó

Adatkezelővel kapcsolatos információk: null

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Szavazáson jelen lévő személyek

Adatok forrása: Szavazáson jelen lévő személyek

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Választási iratok, jegyzőkönyv, nyomtatványok a választási eljárásról szóló törvény és a 2/2024. (III. 11.) IM rendelet mellékleteiben meghatározott adatai

Különleges személyes adatok: A választási eljárásról szóló törvény és a 2/2024. (III. 11.) IM rendelet mellékleteiben meghatározott különleges adatok (9. cikk (2) g pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Nemzeti Választási Iroda ()

Címzettek: HVI

Az adatkezelés célja: Ajánlóív iránti igény bejelentése

Adatkezelés leírása: Az adatkezelés célja az ajánlóív iránti igény bejelentésének fogadása és a választási eljárásról szóló törvény szerinti átadása. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző ötvenedik napon, átvételi elismervény ellenében az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Az adatkezelés jogszabályon alapul, annak időtartama a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapig tart.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 13/C. §, 120 – 121/A. §. §, XIV. Fejezet, 2/2024. (III. 11.) IM rendelet az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról 7-9. §, 8. és 10. melléklet, 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről 1. §

Szerepkör: Adatfeldolgozó

Adatkezelővel kapcsolatos információk: null

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Jelöltként indulni szándékozó választópolgár

Adatok forrása: Jelöltként indulni szándékozó választópolgár, jelölő szervezet, a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott közhiteles nyilvántartások

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve; Jelöltként indulni szándékozó választópolgár személyi azonosítója vagy személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma; Jelöltként indulni szándékozó választópolgár lakcíme; Jelöltként indulni szándékozó választópolgár törvényben meghatározott nyilatkozata; Ajánlóív egyedi azonosítója; Átvételi elismervény adattartalma

Különleges személyes adatok: A választási eljárásról szóló törvény szerinti további adatok, beleértve a különleges adatokat (9. cikk (2) g pont ); 2/2024. (III. 11.) IM rendelet 8. és 10. melléklete szerinti további adatok, beleértve a különleges adatokat (9. cikk (2) g pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Nemzeti Választási Iroda ()

Az adatkezelés célja: Ajánlások ellenőrzése

Adatkezelés leírása: A HVI az ajánlásokat ellenőrizni köteles. Az ajánlások ellenőrzése során a HVI megvizsgálja a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelmények teljesülését, azonosítja az ajánló választópolgárt és megállapítja választójogát. Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni. Az adatkezelés jogszabályon alapul, annak időtartama a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapig tart.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 13/C. §, 122. §, 125 – 127. §, XIV. Fejezet, XV. Fejezet, 2/2024. (III. 11.) IM rendelet az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról 7-9. §, 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről 1. §

Szerepkör: Adatfeldolgozó

Adatkezelővel kapcsolatos információk: null

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Ajánlást adó választópolgár, jelölt

Adatok forrása: Jelölt, jelölő szervezet, a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott közhiteles nyilvántartások

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Ajánlást adó választópolgár neve; Ajánlást adó választópolgár személyi azonosítója; Ajánlást adó választópolgár magyarországi lakcíme; Ajánlást adó választópolgár aláírása; Választójogra vonatkozó adatok

Különleges személyes adatok: Ajánlóív jelöltre vonatkozó adatai (választási eljárásról szóló törvény 121. §) és nemzetsiégre vonatkozó különleges adatok (9. cikk (2) g pont ); Ajánlást adó választópolgár ajánlásával kezelt különleges adatok (9. cikk (2) g pont ); Nemzetiségre vonatkozó különleges adatok (9. cikk (2) g pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Nemzeti Választási Iroda ()

Címzettek: Állami Számvevőszék, illetékes választási bizottság

Az adatkezelés célja: Választási iroda tagjainak nyilvántartása

Adatkezelés leírása: A választási eljárásról szóló törvény szerint a HVI köteles tagjairól nyilvántartást vezetni. Az adatszolgáltatásról jogszabály rendelkezik, mely kiterjed az eskü és összeférhetetlenségi okok kezelésére is. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli. A nem selejtezhető köziratok teljes és lezárt évfolyamait – a törvényben meghatározott kivétellel – a keletkezés naptári évétől számított tizenötödik év végéig kell az illetékes közlevéltárnak átadni.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 66 – 75. §, 2/2024. (III. 11.) IM rendelet az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról 7-9. §, 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről 1. §, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról (H304)

Szerepkör: Adatfeldolgozó

Adatkezelővel kapcsolatos információk: null

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő a jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: HVI tag

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Nem selejtezhető

A kezelt adatok köre, időtartama: Tag neve; Tag lakcíme, elérhetősége; Választási szerv tagjának elérhetősége; Összeférhetetlenségre vonatkozó adatok; Esküvel kapcsolatos adatok; A választási eljárásról szóló törvény szerinti további adatok

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Nemzeti Választási Iroda ()

Az adatkezelés célja: Választási jogorvoslatok HVB általi intézése

Adatkezelés leírása: Az adatkezelés célja a választási eljárásról szóló törvény szerinti jogorvoslatok intézése, a HVB törvényben foglalt, a jogorvoslatokkal kapcsolatos feladatainak jogszerű ellátása. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról XII. Fejezet, 2/2024. (III. 11.) IM rendelet az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról 7-9. §, 8. és 10. melléklet, 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről 1. §, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

Szerepkör: Adatfeldolgozó

Adatkezelővel kapcsolatos információk: null

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő a jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Jogorvoslatot előterjesztő

Adatok forrása: Jogorvoslatot előterjesztő

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Előterjesztő neve; Előterjesztő lakcíme; Előterjesztő személyi azonosítója; Jogorvoslat törvényben meghatározott további adatai, iratai

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Nemzeti Választási Iroda ()

Címzettek: HVI, jogorvoslat elbírálására jogosult szerv, bíróság

Az adatkezelés célja: Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének hitelesítése

Adatkezelés leírása: A HVI a Nemzeti Választási Iroda által lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb a szavazást megelőző második napon kinyomtatja és hitelesíti. A kinyomtatott szavazóköri névjegyzék nem tartalmazza a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok adatait. Az adatkezelés jogszabályon alapul, annak időtartama a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapig tart.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 13/C. §, 82 – 97. §, XIV. Fejezet, XV. Fejezet, 2/2024. (III. 11.) IM rendelet az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról 7-9. §, 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről 1. §

Szerepkör: Adatfeldolgozó

Adatkezelővel kapcsolatos információk: null

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő a jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Választópolgár

Adatok forrása: Nemzeti Választási Iroda

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Választópolgár neve, születési neve; Választópolgár személyi azonosítója; Választópolgár magyarországi lakcíme; Igényelt szavazási segítség megjelölése; Mozgóurnacím; A választási eljárásról szóló törvény 3. melléklete szerinti további adat

Különleges személyes adatok: Nemzetiség megnevezése (9. cikk (2) g pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Nemzeti Választási Iroda ()

Az adatkezelés célja: Szavazóköri névjegyzékkel és mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékével kapcsolatos kérelmek intézése

Adatkezelés leírása: A szavazóköri névjegyzéken és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén a HVI vezeti át az akadálymentes szavazóhelyiségre irányuló igénybejelentés vagy mozgóurna iránti igénybejelentés következtében a változásokat. A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásig a település szavazóköri névjegyzékének adatait a helyi választási irodában bárki megtekintheti, másolatra azonban nem jogosult. Nem ismerhető meg a születési név, a személyi azonosító és a fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt szavazási segítség megjelölése. Az adatkezelés jogszabályon alapul, annak időtartama a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapig tart.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 13/C. §, 103/D. §, 101 – 105. §, 164. §, 2/2024. (III. 11.) IM rendelet az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról 7-9. §, 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről 1. §

Szerepkör: Adatfeldolgozó

Adatkezelővel kapcsolatos információk: null

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Választópolgár

Adatok forrása: Választópolgár (kérelmező), a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott közhiteles nyilvántartások

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Választópolgár neve, születési neve; Választópolgár személyi azonosítója; Választópolgár magyarországi lakcíme; Mozgóurna igénylése esetén a mozgóurnacím; A választási eljárásról szóló törvény 3. melléklete szerinti további adatok

Különleges személyes adatok: Igényelt szavazási segítség megjelölése és oka (9. cikk (2) g pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Nemzeti Választási Iroda ()

Címzettek: A választási eljárásban foglaltaknak megfelelően a szavazatszámláló bizottság

Az adatkezelés célja: Szavazóköri jegyzőkönyvek, rendkívüli eseményekről készült jegyzőkönyvekkel kapcsolatos feladatok ellátása

Adatkezelés leírása: Az adatkezelés célja a választási eljárásról szóló törvényben és a miniszteri rendeletben a HVI számára meghatározott, a szavazóköri jegyzőkönyvekkel és rendkívüli eseményekről készült jegyzőkönyvekkel kapcsolatos feladatok ellátása. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 75. §, X. Fejezet, 2/2024. (III. 11.) IM rendelet az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról 8 – 9. §, mellékletek, 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről 1. § 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról (H.3.)

Szerepkör: Adatfeldolgozó

Adatkezelővel kapcsolatos információk: null

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Szavazáson résztvevők

Adatok forrása: Jegyzőkönyvvezető, választási informatikai rendszer

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Jegyzőkönyvek adattartalma; Átvételi elismervények adattartalma

Különleges személyes adatok: Jogszabály felhatalmazása alapján kezelt, a választással összefüggő különleges adat (nemzetiséghez tratozás, fogyatékosság) (9. cikk (2) g pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Nemzeti Választási Iroda ()

Címzettek: Szavazatszámláló Bizottság, Helyi Választási Bizottság

Az adatkezelés célja: Szavazáson részvétel

Adatkezelés leírása: A választópolgár a személyazonosság igazolására alkalmas, magyar hatóság által kiállított hatósági igazolvánnyal igazolja személyazonosságát. Az Európai Unió más tagállamának állampolgára az állampolgársága szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kiállított útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal igazolja személyazonosságát. Az SZSZB megállapítja, hogy a polgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben. A visszautasított választópolgárokról a jegyzőkönyvvezető külön jegyzéket vezet, a visszautasítást az SZSZB nem foglalja határozatba. A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken, illetve a mozgóurnát igénylő polgárok jegyzékén saját kezű aláírásával igazolja. Az írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket. Az adatkezelés jogszabályon alapul, annak időtartama a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapig tart.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 13/C. §, 176 – 179. §,  XIV. Fejezet, 2/2024. (III. 11.) IM rendelet az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról, 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről 1. §

Szerepkör: Adatfeldolgozó

Adatkezelővel kapcsolatos információk: null

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Választópolgár

Adatok forrása: Választópolgár

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Név; Cím, lakcím; Aláírás; Választópolgár lakcím és személyi azonosító igazolására alkalmas okmány (bemutatásra); Választópolgár neve, születési neve; Választópolgár lakcíme; Választójogosultság; A választási eljárásról szóló törvény szerinti további adat

Különleges személyes adatok: Nemzetiséghez tartozás, fogyatékosság (9. cikk (2) g pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Címzettek: Helyi Választási Iroda (HVI)

Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult hozzáférést kapni Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz és különösen az alábbi információkhoz:

– az adatkezelés céljai;

– a kezelt személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó, GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról;

– adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

– az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

– a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

– ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

– automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt, indokolatlan késedelem nélkül – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A fentieken túl az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén is jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik, az érintett tiltakozása esetén az adatok törlendők;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor.

Adatkezelő az érintett erre vonatkozó kérésére sem törli a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– amennyiben az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi adatainak törlését, és ehelyett kéri azok korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha a fentiek alapján az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatok kezelésének jogalapja közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásán, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésén alapul, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatot nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:

Az érintett tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett jogosult arra is, hogy ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt Adatkezelő akadályozná. Az érintett adathordozhatósághoz való joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Általános szabályok

Kérjük, hogy jelen tájékoztatóban foglalt érintetti jogokat Adatkezelő fent megadott elérhetőségein gyakorolja.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. Az illetékes törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso weboldalon.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu